เกี่ยวกับเรา

เราให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร

บริษัท CloudForce HR บริการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรที่ออกแบบเพื่อขจัดความกังวลด้านงานธุรการงานบุคคลทางด้านภาษีและบีญชีเงินเดือน ที่น่าเบื่อและทำให้องค์กรของท่านสูญเสียเวลาอันมีค่าและทรัพยากรเป็นประจำทุกวัน


เนื่องจากแนวทางของบริษัทเรา ด้านบริการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นลักษณะครบวงจร บริษัทเรายังดำเนินการเสมือนเป็นส่วนขยายต่อของธุรกิจของท่าน ด้วยการทำงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่านและพนักงานของท่าน ที่จะทำให้ทีมงานของท่านมีเวลาไปปฏิบัติงานอื่นที่สำคัญสำหรับธุรกิจหลักของท่าน


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์: บริษัท CloudForce HR มุ่งมั่นที่จะเป็นเริ่มแนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสากลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

พันธกิจ: บริษัทเราจะช่วยเหลือลูกค้าของเราในการดึงดูด จูงใจ รักษา และพัฒนา ความรู้ความสามารถพิเศษที่ดีที่สุดในการควบคุมและผลักดันความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการปฎิบัติงานพื้นฐานด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับกลยุทธ์และการปฎิบัติงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่านิยม: สำหรับบริษัทเราแล้ว ลูกค้าต้องมาก่อน บริษัทเราจะดำเนินการทุกประการเพื่อให้องค์กรท่านประสบความสำเร็จ เมื่อลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ เราก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

บริษัทเรานำเสนอบริการอย่างรวดเร็วและอย่างละเอียดถี่ถ้วน บริษัทเรา จะดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกและทุกครั้งเพื่อลูกค้าของเรา

บริษัทเราต้องปฏิบัติให้ตัวบริษัทเรามีมาตรฐานด้านวิชาชีพสูงสุดรวมทั้งความซื่อสัตย์และความสุจริตในทุกสิ่งที่บริษัทเราดำเนินการ

ความมุ่งมั่นที่หานวัตกรรมและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องผลักดันให้บริษัทเราสามารถบรรลุผลการปฏิบัติงานสูงสุดที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประชาชน | โลก | ผลกำไร

บริษัท CloudForce HR มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนกับลูกค้าด้วยบริการทางทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนที่ดีที่สุด บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชุมชนที่ตั้งของบริษัท ความพยายามของบริษัทคือการคืนผลกำไรที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทที่จะส่งมอบผลกระทบในทางดีผ่านกิจกรรมของบริษัทที่มีต่อสภาพแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และ ชุมชนโดยรอบบริษัท โปรดเข้ามาตรวจสอบข้อมูลตามโอกาสว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหน้าที่ของบริษัทที่มีต่อประชาชน โลก และผลกำไรได้ครบถ้วนหรือไม่