Blog

Covid-19 Cloud Customer Support and Operation.

Covid-19 Cloud Customer Support and Operation.

มีนาคม 18th, 2020

Dear Valued Customer, At CloudForce HR, we are committed to providing our partners and customers with global, world-class support. Given the ever-changing situation surrounding COVID-19, we wanted to ensure you about working with us to assure continuity of business, some working process will have a little changes that could affect certain support channels in theread more


การพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเคารพในที่ทำงาน โดย SUSAN M. HEATHFIELD

การพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเคารพในที่ทำงาน โดย SUSAN M. HEATHFIELD

มีนาคม 2nd, 2020

ความเคารพกันเป็นกุญแจสำคัญที่จำเป็น สำหรับการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม, เพิ่มผลลัพธ์ และประสิทธิภาพของงาน สามารถทำให้พนักงานทราบถึงคุณค่าของตนในส่วนที่เขารับผิดชอบ  รวมไปถึงคุณภาพ, ผลสำเร็จ และบทบาทของพวกเขาที่มีความสำคัญในความสำเร็จขององค์กร การรู้สึกเป็นที่เคารพ รวมไปถึงความรู้สึกมีคุณค่า ส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวกนำไปสู่ ความซื่อสัตย์, รู้สึกเติมเต็ม และมีแรงบันดาลใจของพนักงานที่จะปฎิบัติหน้าที่ของพวกเขาอย่างเต็มที่ให้กับบริษัท สำหรับบางคนที่ไม่มีความเคารพในคนอื่นก็ควรถือว่าพวกเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพ และจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการทำงานในอนาคต   การเคารพกันในสถานที่ทำงาน เราควรปฎิบัติกับคนอื่น เช่นเดียวกับที่อยากให้พวกเขาปฎิบัติกับเรา ด้วยความเคารพ คุณควรรับรู้ว่า ผู้ร่วมงาน, การรายงาน และผู้บังคับบัญชาของคุณ ก็มีสิทธิ์, มีความคิดเห็น, มีความต้องการ, มีประสบการณ์ และความสามารถเช่นเดียวกับคุณ และพวกเขาก็สามารถทำผิดพลาดได้ ซึ่งเป็นบทเรียนง่ายๆเพื่อได้เรียนรู้ พวกเขาก็ยังคงมีความกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัย และยังแบ่งปันเป้าหมายธรรมดาๆ สำหรับความต้องการทำให้งานพวกเขาประสบความสำเร็จ ความเคารพในที่ทำงานก่อให้เกิดบรรยากาศทำงานที่ดี ความเป็นมืออาชีพให้ความเคารพในการวัฒนธรรมการทำงานจะสนับสนุนผลลัพท์และการเติบโตขององค์กร พนักงานจะทำงานได้อย่างดี และพวกเขาจะรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า และเป็นที่เคารพจากบทบาทของพวกเขาในองค์กร   การยอมรับความเคารพกันและกันในสถานที่ทำงาน ความเคารพสามารถรับทราบได้ด้วยน้ำเสียงของการพูด รวมถึงการกระทำโดยไม่ใช้วาจา และอยู่ในการที่พวกเขาพูดกับคุณ มันสามารถสังเกตจากการที่ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาฟังคุณและถามคำถามคุณเพื่อให้พวกเข้ามั่นใจมุมมองของคุณ คุณจะรับรู้ถึงความเคารพที่คุณได้รับจากการที่องค์กร, ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานปฎิบัติกับคุณ ซึ่งจะเห็นได้ชัด จากการที่องค์กรออกกฎระเบียบและนโยบายใหม่ และนำไปใช้กับพนักงานของพวกเขา รวมไปถึงวิธีการที่พวกเขาชดเชย,read more


ปัจจัยสำหรับใช้ในการพิจารณาเมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดย Bert Markgraf

ปัจจัยสำหรับใช้ในการพิจารณาเมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดย Bert Markgraf

ธันวาคม 26th, 2019

ผู้จัดการหลายๆท่านจะบอกกับคุณว่า พนักงานของพวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ระบบข้อมูลทางทรัพยากรบุคคลที่เป็นซอฟแวร์หรือระบบออนไลน์ที่ช่วยให้บริษัทจัดการทรัพยากรอันมีค่า และให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพื่อจะพัฒนาระบบ คุณต้องพิจารณาหลายๆตัวแปร เช่น พนักงานใหม่, ค่าตอบแทน, การเลื่อนตำแหน่ง, การวางแผนการเกษียณอายุและการสืบทอดตำแหน่ง วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์โดยรวมของระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล มีเพื่อเพิ่มศักยภาพของ HR admin และลดค่าใช้จ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมาย ระบบจะเดินฟังก์ชันพื้นฐานแบบอัตโนมัติและการรับส่งข้อมูลระหว่างพนักงานจะต้องสะดวก ระบบดังกล่าวจะต้องสามารถเก็บและรวมข้อมูลได้มากกว่าแบบเก่าซึ่งเป็นระบบแมนนวล แต่มีประสิทธิภาพ และต้องสามารถดึงข้อมูลเพื่อมานำเสนอให้แก่ผู้จัดการเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ด้วย เมื่อคุณกำลังพิจารณาถึงระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลสักระบบหนึ่งคุณ จะต้องมั่นใจว่าระบบที่คุณจะใช้นั้น มีฟังก์ชั่นที่สามารถตอบโจทย์ในการทำงานได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทั้งในด้านของพนักงานและพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนของ HR ด้วย ฟังก์ชันการทำงาน ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล คือ การเก็บรักษาข้อมูลต่างๆของพนักงาน ข้อได้เปรียบยิ่งกว่านั้นคือมีการบ่งบอกถึงตำแหน่งพนักงานในองค์กร การจับคู่ประวัติพนักงานกับตำแน่งงาน และแนะนำโปรแกรมเทรนนิ่งพนักงาน หากตรวจพบว่าประวัติพนักงานและตำแหน่งงานยังมีความไม่เหมาะสม ผู้บริหารสามารถใช้ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลสำหรับประเมินการเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามสายงานในองค์กรที่เหมาะสม โดยการประเมินประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่มีการร้องเพิ่มพนักงานเข้ามา การรักษาความปลอดภัย ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล จะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงานได้ และต้องให้ความมั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการเข้าถึง เมื่อมีการพัฒนาระบบจะต้องมั่นใจว่า ระบบจะทำการร้องขอ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบและมีบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งผู้ที่เข้ามาในระบบด้วย โดยทั่วไปแล้วระบบจะบันทึกประวัติการเข้ามาดู ข้อมูลระดับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและโครงสร้างของ database ในส่วนของขั้นตอนที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องมั่นใจได้ว่าสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่จำเป็น และมีการจัดเก็บประวัติและกิจกกรมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ การดำเนินงาน การวางแผนว่าจะใช้งานระบบอย่างไรread more


นโยบายของ HR และการพัฒนาศักยภาพ คือ ระบบที่ถูกบ่น

นโยบายของ HR และการพัฒนาศักยภาพ คือ ระบบที่ถูกบ่น

พฤศจิกายน 6th, 2019

  การที่ศักยภาพต่ำหรือระบบที่พนักงานใช้อยู่เป็นประจำกันแน่ที่ถูกบ่นถึงบ่อยๆ นักจิตวิทยาด้านการทำงาน  คุณ John Seddon ได้ตรวจสอบระบบที่พวกเราใช้งาน และพบว่า ตัวการหลัก คือ ระบบที่ประสิทธิภาพต่ำต่างหาก ไม่ได้มาจากคน   นั่นก็คือคำกล่าวของ คุณ W Edwards Deming ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์ “Japanese miracle” ที่เกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรม  เมื่อ 50 ที่แล้ว ว่าประสิทธิภาพนั้นขึ้นกับระบบถึง 95 % อีก 5% มาจากคน  และซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง การที่ HR มีนโยบายโดยตรง ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรนั้น  ก็เป็นสิ่งที่คุณค่าเพียงน้อยนิด หนทางที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้สามารถเห็นปัญหาได้อย่างแท้จริง คือ การโทรไปหาบริษัทที่ให้บริการ เพื่อฟังและถาม ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะใช้เวลาสั้นๆหรือนานๆ เพื่อที่จะหาสาเหตุที่เกิดขึ้นออกมา โดยที่ลิสต์ของคุณจะประกอบไปด้วย นิสัยของลูกค้า, ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ, การเพื่อประสิทธิภาพโดยเพิ่มโปรเจคใหม่ๆที่เกี่ยวกับระบบ IT, การสร้างแรงจูงใจ, การกำหนดเวลาเข้างานที่เข้มงวด, การเพิ่มความชำนาญให้กับพนักงาน, การเพิ่มอุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบ หรืออื่นๆ จากนั้นคุณจะสามารถประมาณการได้ เนื่องจากรายการที่คุณระบุเองในลิสต์จะเป็นตัวชี้ว่าสาเหตุมาจากคนหรือระบบread more


ทำไม การบริการด้าน HR จึงสำคัญ

ทำไม การบริการด้าน HR จึงสำคัญ

กันยายน 19th, 2019

  9 ข้อดีจากการว่าจ้างการบริการด้าน HR เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่รับรู้ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ทำให้การสรรหาบุคคลากร เป็นส่วนหนึ่งทีมีความสำคัญยิ่งในการบริหารธุรกิจ และสำหรับบางธุรกิจ นับว่ามีความซับซ้อนและขอบเขตที่กว้างเกินกว่าจะบริหารจัดการเองได้ เนื่องจากความหลากหลายในกิจกรรมของงานในส่วน HR หากพิจารณาดีๆ ถึงงานในส่วนของ HR ประกอบไปด้วย การจ่ายค่าจ้าง, การสรรหาบุคลากร, ดูแลผลประโยชน์ของธุรกิจ, ควบคุมกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และอื่นๆอีกมากมาย และในบางธุรกิจ พนักงาน HR อาจจะถูกขอให้ทำงานที่เกินขอบเขต ซึ่งบ่อยครั้งมักก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ จากสถานการณ์ข้างต้น ธุรกิจสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งในประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารจัดการบุคลากรในระดับเดียวกันได้ โดยการว่าจ้างองค์กรมืออาชีพ หรือบริษัทที่ให้บริการด้านงาน HR เข้ามาดูแล ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบริษัทฯดังกล่าวนั้น สะท้อนผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดและยั่งยืนอย่างมีนัยยะสำคัญ 9 ข้อได้เปรียบแรก จากการใช้การบริการด้าน HR มีดังนี้ 1.ประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับการมีแผนก HR ที่ครบสมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง เพราะจำเป็นต้องมีการจัดสรรพื้นที่ใน office รวมทั้งพนักงานที่ผ่านการอบรมและมีความสามารถสูง ซึ่งทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก แบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวและใช้วิธีว่าจ้างการบริการทางด้าน HR แทน นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยคุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่างๆได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างการบริการทางด้าน HR นั้นไม่ตายตัวread more


กรมสรรพากรชูองค์กรคุณธรรม พร้อมเดินหน้าเข้มข้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

กรมสรรพากรชูองค์กรคุณธรรม พร้อมเดินหน้าเข้มข้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

กรกฎาคม 5th, 2019

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากร ทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นกรมสรรพากรคุณธรรม โดยได้นาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ด้วยอัตลักษณ์ “HAS” ดังนี้ 1. ซื่อสัตย์ (H : Honesty) : การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่เรียก รับผลประโยชน์ใดๆ หรือรับจ้างจากผู้เสียภาษีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. รับผิดชอบ (A : Accountability) : ความมุ่งมั่น ทุ่มเท กากับงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ คอยให้คาปรึกษาที่ดีแก่ลูกน้อง และไม่ปัดความรับผิดชอบ 3. มอบใจบริการ (S : Service mind) : การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาติดต่อ รับบริการจากกรมสรรพากร นอกจากนี้ อธิบดีกรมสรรพากรยังได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ D2RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation,read more


การลดหย่อนภาษีปี 2562

การลดหย่อนภาษีปี 2562

มิถุนายน 7th, 2019

รายละเอียด ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562  มาตรการลดหย่อนภาษีปี 2562 นี้ เป็นมาตรการทางภาษีที่มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) อาทิ 1. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ มาตรการภาษีนี้มีขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ หลายๆ คนอาจจะคุ้นกับมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองที่เคยมีมาแล้วในปี 2561 แน่นอนว่า การกลับมาของมาตรการนี้ไม่ได้มีแค่การสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองอีกต่อไป แต่การท่องเที่ยวเมืองหลักก็สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน โดย การท่องเที่ยวในเมืองหลัก สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท การท่องเที่ยวในเมืองรอง สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท เงื่อนไขมาตรการเที่ยวลดหย่อนภาษี ต้องเป็นค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สามารถใช้ได้สำหรับการเข้าพักทั้งโรงแรม โฮมสเตย์ไทย แต่จะต้องเป็นที่พักที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว  (เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย) สามารถใช้ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมกันได้ แต่จะต้องไม่เกิน 20,000 บาท ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จ และใบกำกับภาษี ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อ้างอิง :  กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 ปี พ.ศ. 2562 2. มาตรการซื้อสินค้าการศึกษาread more


อย่าตกใจ! สรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม “ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษ”

อย่าตกใจ! สรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม “ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษ”

พฤษภาคม 9th, 2019

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับ การเปลี่ยนเกณฑ์ของกรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์โดยจะเริ่มจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ดอกเบี้ย บาทแรก นั้น กรมสรรพากรขอเรียนว่า กรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กรมสรรพากรยังคงใช้เกณฑ์เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปียังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม ทั้งนี้ ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร (ฉบับที่ 344) ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งกรมสรรพากรประกาศล่าสุดนั้น เป็นเพียงการเปลี่ยน รูปแบบการน าส่งข้อมูล จากเดิมที่ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมื่อได้รับดอกเบี้ยรวมทุกบัญชี เกิน 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารท าการหักภาษีเงินได้ณ ที่จ่ายและน าส่งกรมสรรพากร เปลี่ยนเป็นการให้ ผู้ฝากเงินแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารที่ตนเองมีเงินฝากอยู่ ว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินให้แก่กรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบจ านวนดอกเบี้ย เงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินในทุกบัญชีของทุกธนาคาร ซึ่งกรมสรรพากรจะได้ส่งข้อมูลผู้ได้รับ ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เกินกว่า 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต่อไป ส าหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสาม ารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส ารนิเทศสรread more


สรรพากรเปิดตัวบริการดิจิทัลยุคใหม่ตรงใจผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรรพากรเปิดตัวบริการดิจิทัลยุคใหม่ตรงใจผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เมษายน 5th, 2019

วันนี้ (4 มีนาคม 2562) ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร ดร.เอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศอธิบดีกรมสรรพากร ได้เปิดตัวบริการดิจิทัลของกรมสรรพากรส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายใต้ชื่องาน “PIT Digital Services ก้าวสู่ยุคใหม่ สรรพากรบริการประชาชน” ที่กรมสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนมุมมองการให้บริการโดยมีผู้เสียภาษี เป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับการให้บริการทางภาษีของกรมสรรพากร และเป็นการปรับรูปแบบการพัฒนา ของกรมสรรพากรให้เป็น “กรมสรรพากรยุคใหม่” ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “กรมสรรพากรได้ยกระดับบริการ ของ “กรมสรรพากรยุคใหม่” ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป การค้นหา เมนูรายการและข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรจะง่าย สะดวก และตรงใจ ผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้น หน้าเว็บไซต์จะเป็น Single Point Gateway ให้ผู้เสียภาษีสามารถเลือกเข้ารับบริการที่ต้องการ ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์บนระบบ e-Filing ทางเว็บไซต์ กรมสรรพากร หรือ RD Smart Tax Applicationread more


เรื่อง กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เรื่อง กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มีนาคม 6th, 2019

กรมสรรพากร Revenue Department News เลขที่ข่าว ปชส. 22/2562 วันที่แถลงข่าว 6 กุมภาพันธ์2562 เรื่อง กรมสรรพากรขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………. นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังได้ประกาศขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีตามที่กฎหมายก าหนดโดยขยายต่อไปอีก 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การช าระภาษี และการน าส่งภาษีส าหรับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.94)read more