News / Blog

ทำไม การบริการด้าน HR จึงสำคัญ

ทำไม การบริการด้าน HR จึงสำคัญ

กันยายน 19th, 2019

  9 ข้อดีจากการว่าจ้างการบริการด้าน HR เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่รับรู้ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ทำให้การสรรหาบุคคลากร เป็นส่วนหนึ่งทีมีความสำคัญยิ่งในการบริหารธุรกิจ และสำหรับบางธุรกิจ นับว่ามีความซับซ้อนและขอบเขตที่กว้างเกินกว่าจะบริหารจัดการเองได้ เนื่องจากความหลากหลายในกิจกรรมของงานในส่วน HR หากพิจารณาดีๆ ถึงงานในส่วนของ HR ประกอบไปด้วย การจ่ายค่าจ้าง, การสรรหาบุคลากร, ดูแลผลประโยชน์ของธุรกิจ, ควบคุมกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และอื่นๆอีกมากมาย และในบางธุรกิจ พนักงาน HR อาจจะถูกขอให้ทำงานที่เกินขอบเขต ซึ่งบ่อยครั้งมักก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ จากสถานการณ์ข้างต้น ธุรกิจสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งในประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารจัดการบุคลากรในระดับเดียวกันได้ โดยการว่าจ้างองค์กรมืออาชีพ หรือบริษัทที่ให้บริการด้านงาน HR เข้ามาดูแล ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบริษัทฯดังกล่าวนั้น สะท้อนผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดและยั่งยืนอย่างมีนัยยะสำคัญ 9 ข้อได้เปรียบแรก จากการใช้การบริการด้าน HR มีดังนี้ 1.ประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับการมีแผนก HR ที่ครบสมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง เพราะจำเป็นต้องมีการจัดสรรพื้นที่ใน office รวมทั้งพนักงานที่ผ่านการอบรมและมีความสามารถสูง ซึ่งทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก แบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวและใช้วิธีว่าจ้างการบริการทางด้าน HR แทน นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยคุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่างๆได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างการบริการทางด้าน HR นั้นไม่ตายตัวread more


กรมสรรพากรชูองค์กรคุณธรรม พร้อมเดินหน้าเข้มข้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

กรมสรรพากรชูองค์กรคุณธรรม พร้อมเดินหน้าเข้มข้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

กรกฎาคม 5th, 2019

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากร ทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นกรมสรรพากรคุณธรรม โดยได้นาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ด้วยอัตลักษณ์ “HAS” ดังนี้ 1. ซื่อสัตย์ (H : Honesty) : การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่เรียก รับผลประโยชน์ใดๆ หรือรับจ้างจากผู้เสียภาษีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. รับผิดชอบ (A : Accountability) : ความมุ่งมั่น ทุ่มเท กากับงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ คอยให้คาปรึกษาที่ดีแก่ลูกน้อง และไม่ปัดความรับผิดชอบ 3. มอบใจบริการ (S : Service mind) : การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาติดต่อ รับบริการจากกรมสรรพากร นอกจากนี้ อธิบดีกรมสรรพากรยังได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ D2RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation,read more


การลดหย่อนภาษีปี 2562

การลดหย่อนภาษีปี 2562

มิถุนายน 7th, 2019

รายละเอียด ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562  มาตรการลดหย่อนภาษีปี 2562 นี้ เป็นมาตรการทางภาษีที่มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) อาทิ 1. มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ มาตรการภาษีนี้มีขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ หลายๆ คนอาจจะคุ้นกับมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองที่เคยมีมาแล้วในปี 2561 แน่นอนว่า การกลับมาของมาตรการนี้ไม่ได้มีแค่การสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองอีกต่อไป แต่การท่องเที่ยวเมืองหลักก็สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน โดย การท่องเที่ยวในเมืองหลัก สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท การท่องเที่ยวในเมืองรอง สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท เงื่อนไขมาตรการเที่ยวลดหย่อนภาษี ต้องเป็นค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สามารถใช้ได้สำหรับการเข้าพักทั้งโรงแรม โฮมสเตย์ไทย แต่จะต้องเป็นที่พักที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว  (เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย) สามารถใช้ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมกันได้ แต่จะต้องไม่เกิน 20,000 บาท ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จ และใบกำกับภาษี ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อ้างอิง :  กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 ปี พ.ศ. 2562 2. มาตรการซื้อสินค้าการศึกษาread more


อย่าตกใจ! สรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม “ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษ”

อย่าตกใจ! สรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม “ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษ”

พฤษภาคม 9th, 2019

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับ การเปลี่ยนเกณฑ์ของกรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์โดยจะเริ่มจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ดอกเบี้ย บาทแรก นั้น กรมสรรพากรขอเรียนว่า กรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กรมสรรพากรยังคงใช้เกณฑ์เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปียังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม ทั้งนี้ ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร (ฉบับที่ 344) ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งกรมสรรพากรประกาศล่าสุดนั้น เป็นเพียงการเปลี่ยน รูปแบบการน าส่งข้อมูล จากเดิมที่ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมื่อได้รับดอกเบี้ยรวมทุกบัญชี เกิน 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารท าการหักภาษีเงินได้ณ ที่จ่ายและน าส่งกรมสรรพากร เปลี่ยนเป็นการให้ ผู้ฝากเงินแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารที่ตนเองมีเงินฝากอยู่ ว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินให้แก่กรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบจ านวนดอกเบี้ย เงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินในทุกบัญชีของทุกธนาคาร ซึ่งกรมสรรพากรจะได้ส่งข้อมูลผู้ได้รับ ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เกินกว่า 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต่อไป ส าหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสาม ารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส ารนิเทศสรread more


สรรพากรเปิดตัวบริการดิจิทัลยุคใหม่ตรงใจผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรรพากรเปิดตัวบริการดิจิทัลยุคใหม่ตรงใจผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เมษายน 5th, 2019

วันนี้ (4 มีนาคม 2562) ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร ดร.เอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศอธิบดีกรมสรรพากร ได้เปิดตัวบริการดิจิทัลของกรมสรรพากรส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายใต้ชื่องาน “PIT Digital Services ก้าวสู่ยุคใหม่ สรรพากรบริการประชาชน” ที่กรมสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนมุมมองการให้บริการโดยมีผู้เสียภาษี เป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับการให้บริการทางภาษีของกรมสรรพากร และเป็นการปรับรูปแบบการพัฒนา ของกรมสรรพากรให้เป็น “กรมสรรพากรยุคใหม่” ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “กรมสรรพากรได้ยกระดับบริการ ของ “กรมสรรพากรยุคใหม่” ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป การค้นหา เมนูรายการและข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรจะง่าย สะดวก และตรงใจ ผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้น หน้าเว็บไซต์จะเป็น Single Point Gateway ให้ผู้เสียภาษีสามารถเลือกเข้ารับบริการที่ต้องการ ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์บนระบบ e-Filing ทางเว็บไซต์ กรมสรรพากร หรือ RD Smart Tax Applicationread more


เรื่อง กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เรื่อง กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มีนาคม 6th, 2019

กรมสรรพากร Revenue Department News เลขที่ข่าว ปชส. 22/2562 วันที่แถลงข่าว 6 กุมภาพันธ์2562 เรื่อง กรมสรรพากรขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………. นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังได้ประกาศขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีตามที่กฎหมายก าหนดโดยขยายต่อไปอีก 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การช าระภาษี และการน าส่งภาษีส าหรับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.94)read more


กรมสรรพากร : สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ

กรมสรรพากร : สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ

มกราคม 8th, 2019

กรมสรรพากร Revenue Department News เลขที่ข่าว ปชส. 13/2562 วันที่แถลงข่าว 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะ โฆษกกรมสรรพากร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการหักลดหย่อนส าหรับการค านวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา กรณีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ ส าหรับการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ โดยบุคคลธรรมดาสามารถน าค่าซื้อสินค้าดังกล่าวที่ได้มีการซื้อระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว 2 ปีภาษีread more


ผู้นำ Cloud Payroll ในประเทศไทย

ผู้นำ Cloud Payroll ในประเทศไทย

สิงหาคม 16th, 2016

Cloud Payroll with CloudForce HR ( Thailand ) CloudForce HR ( Thailand ) , หากพูดถึงเรื่องการให้บริการทางด้าน Payroll หรือผู้ให้บริการระบบรับจ่ายเงินเดือน รับคำนวนภาษี รับบริการทำงานแอดมิน ที่เกี่ยวข้องกับแผนกฝ่ายบุคลากรแล้วนั้น หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำให้บริการทางด้านนี้มานาน มากกว่า 15 ปี อาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นำต้นๆ ทางด้าน ( HR ) เอชอาร์ เลยเห็นจะเป็นบริษัท คลาวด์ฟอร์ช เอชอาร์  จำกัด ( CloudForce HR Co.,LTD ).  บริษัทคลาวด์ฟอร์ซ เอชอาร์ ได้เคยถูกทาบทาม ให้เข้าไปตีตลาดผู้นำทางด้าน Cloud Payroll ในแถบทวีปเอเชีย พร้อมเตรียมตัวลงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ทั้งนี้ ระบบโปรแกรม คลาวด์ ซอฟท์แวร์ของเราก็อยู่ในกระการอับเกรดมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็ยังคงมี partner รอบๆread more


(EN) All About People / HR Admin Outsourcing with CloudForce HR

(EN) All About People / HR Admin Outsourcing with CloudForce HR

กรกฎาคม 26th, 2016

Professionally Increase the size and potential of your HR team with Cloudforce HR . CloudForce HR we have always prided ourselves on the quality and depth of HR expertise in our team. We recruit only experienced HR professionals for our consultant roles, and invest heavily in training all our Service Desk and Training delivery specialists.read more


Confidentiality: Liability: Why is confidentiality critical to human resources?

Confidentiality: Liability: Why is confidentiality critical to human resources?

กรกฎาคม 21st, 2016

Every organization has a need to keep certain information confidential. HR is typically entrusted with maintaining sensitive employee data and information relating to employee and management issues. As a result, confidentiality issues in any human resource department are complex and multitiered. Human resource professionals should understand the importance of maintaining the confidentiality of sensitive employeeread more