ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์

HR Consulting

เป็นพาร์ทเนอร์ในด้านทรัพยากรมนุษย์ และในด้านความสำเร็จของท่าน

จุดเริ่มต้นสำหรับภารกิจของเราทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การพัฒนา หลักสูตรการบริหารจัดการการถ่ายโอน หรือการสอนงานในเชิงการบริหารให้แก่เจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อที่จะเป็นการระบุและ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการของท่านได้ ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านความรู้ ประสบการณ์ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลในระดับโลก มาแล้วอย่างโชกโชน มีการปฏิบัติงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เราจะไม่ทำการชี้นำแนวคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับท่าน แต่เราจะรับฟัง ตอบสนอง และจะนำเสนอมุมมอง ที่ท่านสามารถนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์จากมุมมองดังกล่าว

การให้คำปรึกษาหารือด้าน ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการโครงการ ที่ได้จาก บริษัท คลาวด์ฟอร์ส เอชอาร์  จะรวมถึงด้านต่างๆ ดังนี้:

  • การทำให้การดำเนินการด้าน ทรัพยากรบุคคล ขององค์กรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (Aligning HR) – ทำให้กระบวนการด้าน ทรัพยากรบุคคล ระบบต่างๆ และนโยบายต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในทางธุรกิจของท่าน ทำให้มั่นใจได้ว่าแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลของท่านเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรของท่าน
  • การจัดการด้านผู้มีความสามารถที่โดดเด่น (Talent Management) – การระบุ กำหนด และรักษาไว้ซึ่งบุคคลที่มีความสามารถมีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับสูงและมีศักยภาพในระดับสูง การบริหารจัดการในด้านการจูงใจให้มุ่งมั่นทุ่มเทในด้านการปฏิบัติงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของท่าน เพื่อที่จะทำให้ผลการดำเนินงานในทางธุรกิจดียิ่งขึ้น โดยที่ไม่มีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานลูกจ้างที่มากเกินไป
  • การค้นหาข้อมูลในเชิงการบริหาร (Executive Search) – เราประสงค์ที่จะทราบความต้องการทางด้านธุรกิจของท่าน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเราได้ดำเนินการเป็นไปตามความต้องการหรือความมุ่งหมายของท่าน