ปรับโครงสร้างองค์กร

HR Consulting

สร้างความสมดุลและความเหมาะสมในด้านทรัพยากรและเวลาของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานท่าน

ในขณะที่แผนกทรัพยากรบุคคลของท่านเป็นหน่วยงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรของท่าน ซึ่งอาจจะดีกว่า ถ้าหากเวลาจะได้ใช้ไปเพื่อโครงการอื่นๆ ที่จะนำมาซึ่งผลดีต่อธุรกิจโดยรวมของท่าน ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถที่จะช่วยทำให้หน่วยงานของท่านได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการมีโครงการปรับโครงสร้างที่จะช่วยให้ท่านมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนกทรัพยากรบุคคล เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของท่าน

โครงการปรับโครงสร้าง จะทำให้ท่านได้รู้อย่างชัดแจ้งในประเด็นที่ว่าแผนกทรัพยากรบุคคล ของท่านสามารถที่จะมุ่งในด้านการดำเนินการให้มีประสิทธิผลได้มากกว่า ได้อย่างไร ในด้านการดำเนินการดังต่อไปนี้:

การทำให้เป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล:

  • เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของท่าน
  • การดำเนินการในด้านการบริหาร การจัดทำเงินเดือนค่าจ้าง วิธีปฏิบัติและกระบวนการต่างๆ
  • การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร
  • การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานลูกจ้างและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน