แบบทดสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

บุคคลบางคนมีค่ามากสำหรับองค์กรของท่านเนื่องจากพวกเขาสามารถที่จะปฏิบัติให้ถึงระดับที่มีผลิตภาพที่สูงได้ พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่สูงสามารถที่จะมีระดับการปฏิบัติงานเป็น 2 ถึง 4 เท่า ของผู้ที่ปฏิบัติงานได้ต่ำกว่า ดังนั้นพวกเขาสามารถที่จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในด้านการจ้างงานนั้นได้รวดเร็วกว่า ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ดีในทางธุรกิจในอันที่ต้องทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้มีความสามารถให้ได้ตั้งแต่ตอนต้นในการสรรหาและคัดเลือกคนของท่าน

  • การประเมินศักยภาพทั่วไปและการคัดกรองสำหรับความเชื่อมั่นสูง และระดับที่ความเชื่อมั่นต่ำ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานของการทดสอบทั้งหมด
  • หากเมื่อทักษะในด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ท่านสามารถที่จะเลือกทำการประเมินความรู้ทางตัวเลขและจำนวน และ/หรือการแก้ปัญหาทางด้านการเงิน ด้วย
  • ท่านสามารถที่จะทำการเพิ่มการทดสอบด้านคำศัพท์ การเปรียบเทียบ และแนวคิดต่างๆ เมื่อการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นต่อตำแหน่งงาน