Home » Blogs » Case Studies

Minimum Wage Policy

Case Studies

เป็นการค้นพบว่า อิบิลิตี้ส สามารถที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ประสบความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพ ด้านการรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ และที่มีผลิตภาพ ให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง

บริษัทข้ามชาตินำชุดทดสอบของ อิบิลิตี้ส มาใช้ในภูมิภาคเอเชีย

ผู้ให้บริการชั้นนำในด้านชุดโปรแกรมด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management solutions) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียได้มองหาวิธีการที่มี ประสิทธิผลในอันที่จะสรรหาผู้สมัครงานได้ถูกต้องเหมาะสมและมีความรวดเร็ว ประเด็นเพิ่มเติมสำหรับบริษัทซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างองค์กรต่างๆ สำหรับผู้สมัครที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงทำให้มีความสำคัญในอันที่จะระบุและเสนอตำแหน่งต่างๆให้แก่คนที่มีความ เหมาะสมในกรอบระยะเวลาที่สั้นมาก

The ebilities GMA-2 test battery เป็นตัวเลือกที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับบริษัทดังกล่าว:

ซึ่งได้มีการทำวิจัยสำหรับการใช้งานกับผู้ทำการทดสอบจากทั้งที่เป็นผู้ที่มี พื้นฐานในการพูดภาษาอังกฤษ และที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ได้กับภาษาในแถบเอเชียหลายๆ ภาษา กระบวนการในการให้คะแนนแบบอัตโนมัติ และคะแนนความสามารถทั้งหมดจะช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะกำหนดการจัดลำดับของ ผู้ทำการทดสอบได้รวดเร็วในรูปแบบของความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการ แก้ไขปัญหาของพวกเขา เนื่องจาก อิบิลิตี้ส สามารถใช้งานได้โดยผ่านทา ระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทดังกล่าวสามารถทำการทดสอบได้จากสถานที่ต่างๆ อย่างหลากหลาย ในขณะที่กำลังกำหนดวิธีการได้อย่างสม่ำเสมอให้พนักงานได้ทำการเลือกได้ทั่ว ทุกการปฏิบัติงาน

บริษัทดังกล่าว ได้มีการกำหนดคะแนนเปรียบเทียบหรือคะแนนที่ใช้เทียบเคียง (Benchmarks) สำหรับตำแหน่งงานการขาย ตำแหน่งงาน Call Centre และตำแหน่งงานด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งพวกเขาใช้ในการคัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่คนใหม่ เพื่อที่จะดำเนินการดังกล่าว พนักงานในปัจจุบันได้ทำ GMA-2 เสร็จแล้ว และผลคะแนนของพวกเขาจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายได้ที่ได้จากการขาย ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงจะได้รับการค้นพบจากผล คะแนนที่สูงกว่าที่ได้จากการทดสอบดังกล่าว ซึ่งมีผลคะแนนมากกว่าคะแนนของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่น้อยกว่า

การคัดกรองในเบื้องต้น ในโครงการสรรหาบุคลากรที่มีจำนวนมากๆ

ในโครงการที่จะสรรหาพนักงานขับรถฝึกหัด ของหน่วยงานด้านการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมีผู้สมัครจำนวนมากกว่าสองพันคน จากที่ต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย จากจำนวนของผู้สมัครดังกล่าว มีผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกในเบื้องต้นประมาณ 1,000 กว่าคน และความท้าทายสำหรับผู้ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการกระบวนการสรรหาพนักงาน ก็คือการระบุบ่งชี้ให้ทราบถึงบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะเชิญมายัง ศูนย์ประเมินคุณสมบัติ

  • ผู้สมัครที่ได้รับการส่งอีเมล์ แจ้งรหัสผู้ทดสอบ และได้รับคำแนะนำให้ทำแบบทดสอบภายในวันที่ที่ได้ระบุไว้
  • ขณะที่ผู้สมัครมีทางเลือกว่า จะทำแบบทดสอบที่ไหน และเมื่อไหร่ กระบวนการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานโดยผ่านทางคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยมีคำถามต่างๆ และมีเทคโนโลยีในการกำหนดเวลาที่มีความถูกต้องแม่นยำ
  • เมื่อถึงกำหนดเวลาของการปิดการทดสอบ ผลคะแนนทดสอบจะได้รับการจัดอันดับเพื่อที่จะระบุรายชื่อของผู้สมัครที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการในการคัด เลือกผู้สมัครเพื่อเป็นพนักงานใหม่

การทดสอบโดย อิบิลิตี้ส ช่วยให้บริษัทสามารถที่จะใช้ขั้นตอนนี้ในการคัดกรองความสามารถของผู้สมัคร ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในอันที่จะระบุได้ว่าผู้สมัครคนใด บ้างที่มีความเหมาะสม การใช้ อิบิลิตี้ส สำหรับการคัดกรองในเบื้องต้น สามารถช่วยลดวงจรในการสรรหาพนักงาน และก่อให้เกิดผลดีในด้านประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นอย่าง มากสำหรับทั้งในส่วนของผู้ให้คำปรึกษาและลูกค้าด้วย

การสรรหาพนักงานจากผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา

โครงการสรรหาพนักงานใหม่จากผู้ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมากนั้น เป็นการดำเนินการในอันที่จะทำการระบุค้นหาผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นการเหมาะสมสำหรับแผนงานผู้บริหารฝึกหัดของบริษัท FMCG ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ อิบิลิตี้ส ช่วยให้ทำการคัดกรองในเบื้องต้นซึ่งสามารถดำเนินการได้ในกรอบระยะเวลาอัน สั้น เมื่อคัดกรองได้ผู้สมัครที่มีความเหมาะสมแล้ว ก็จะเชิญมาทำการสัมภาษณ์และมาทำการทดสอบที่ศูนย์ประเมินผล บริษัทพึงพอใจกับผลการดำเนินการตามแผนงานในปี 2553 เป็นอย่างมาก และมีแผนที่จะดำเนินการดังกล่าวนี้อีกในปี 2554

การปกป้องในเชิงสาธารณะและความปลอดภัย

แผนกสุขภาพภาครัฐ ต้องการที่จะทำการคัดกรองสำหรับทุกระดับของการสรรหาเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย เพื่อที่จะปรับปรุงการคัดเลือก และกระทบต่อการหมุนเวียนของพนักงานเจ้าหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน การทดสอบ อิบิลิตี้ส เป็นการดำเนินการ ณ สถานที่ของโรงพยาบาลหลักแต่ละแห่ง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสรรหา ซึ่งจะดำเนินการกับผู้สมัครที่มีรายชื่อ ก่อนที่จะทำการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้าย กลยุทธ์ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน ด้วยการมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยลง และการจ้างงานที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นมีจำนวนน้อยลงด้วย

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

แผนงานในการคัดเลือกแบบหลายขั้นตอน ได้มีการกำหนดเพื่อที่จะทำการประเมินเชิงวัตถุประสงค์โดยดำเนินการกับผู้ สมัครที่มีจำนวนหลายพันคน ความสามารถในการตัดสินใจภายใต้ความกดดัน และการคัดกรองด้านความเชื่อมั่นตนเองสูง จะนำมาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการคัดกรองขั้นต้น ถ้าทีผลต่อเนื่องที่ร้ายแรงในลักษณะการตัดสินที่ไม่ชัดเจน และเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป อิบิลิตี้ส ช่วยในการคัดกรองตามวัตถุประสงค์และจัดอันดับผู้สมัครงานในขั้นต้นช่วยให้ ผู้มีอำนาจหน้าที่สามารถที่จะระบุตัวผู้สมัครที่มีความสามารถได้อย่างรวด เร็ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ตามกระบวนการและสามารถค้นพบผู้ สมัครซึ่งมีความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในรูปแบบของการตัดสินใจที่มีความเชื่อมั่น มากเกินไปของพวกเขา

บุคลากรการรถไฟ (Railway Personnel)

แผนงานรณรงค์จากหลายฝ่าย (Multiple campaigns) ได้มีการดำเนินการในการที่จะให้เป็นต้นกำเนิดของสมาชิกของพนักงานใหม่หลาย พันคน สำหรับบทบาทใน “สภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัย” แนวทางในการคัดกรอง “ด้านวัฒนธรรม” มีความจำเป็นเนื่องจากกลุ่มผู้สมัครมีความหลายหลายในด้านวัฒนธรรม และแต่ละคนก็มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาที่หลายหลายและประสบการณ์ในการทำงาน ที่หลากหลายด้วยเช่นกัน การทดสอบเป็นการระบุตัวผู้สมัครที่มีความสามารถในการฝึกอบรมที่สำเร็จและมี ความปลอดภัย และปฏิบัติงานได้เป็นเลิศ

การตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน

ผู้ว่าจ้างชั้นนำของบุคลากรด้านที่เกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉินต้องการชุด เครื่องมือในการประเมินซึ่งจะช่วยสนับสนุนในส่วนของความเป็นเจ้าของและสนับ สนุนเป้าหมายที่หลากหลาย การทดสอบในกิจการด้านวัฒนธรรมมีการนำมาใช้เป็นผลสำเร็จในอันที่จะระบุตัวผู้ สมัครซึ่งมีพื้นฐานที่มาที่แตกต่างกัน ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ในอันที่จะก้าวหน้าไปโดยผ่านทางด้านแผนงาน การอบรมที่มีความท้าทาย ลูกค้าได้รับการเสนอรางวัลของมลรัฐ (State Government award) สำหรับการเพิ่มความหลากหลายที่ประสบผลสำเร็จในอัตรากำลังคนของพวกเขา

กรณีศึกษาต่างๆ

เป็นการค้นพบว่า อิบิลิตี้ส สามารถที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ประสบความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพ ด้านการรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ และที่มีผลิตภาพ ให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง

บริษัทข้ามชาตินำชุดทดสอบของ อิบิลิตี้ส มาใช้ในภูมิภาคเอเชีย

ผู้ให้บริการชั้นนำในด้านชุดโปรแกรมด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management solutions) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียได้มองหาวิธีการที่มี ประสิทธิผลในอันที่จะสรรหาผู้สมัครงานได้ถูกต้องเหมาะสมและมีความรวดเร็ว ประเด็นเพิ่มเติมสำหรับบริษัทซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างองค์กรต่างๆ สำหรับผู้สมัครที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงทำให้มีความสำคัญในอันที่จะระบุและเสนอตำแหน่งต่างๆให้แก่คนที่มีความ เหมาะสมในกรอบระยะเวลาที่สั้นมาก

The ebilities GMA-2 test battery เป็นตัวเลือกที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับบริษัทดังกล่าว:

ซึ่งได้มีการทำวิจัยสำหรับการใช้งานกับผู้ทำการทดสอบจากทั้งที่เป็นผู้ที่มี พื้นฐานในการพูดภาษาอังกฤษ และที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ได้กับภาษาในแถบเอเชียหลายๆ ภาษา

กระบวนการในการให้คะแนนแบบอัตโนมัติ และคะแนนความสามารถทั้งหมดจะช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะกำหนดการจัดลำดับของ ผู้ทำการทดสอบได้รวดเร็วในรูปแบบของความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการ แก้ไขปัญหาของพวกเขา

เนื่องจาก อิบิลิตี้ส สามารถใช้งานได้โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทดังกล่าวสามารถทำการทดสอบได้จากสถานที่ต่างๆ อย่างหลากหลาย ในขณะที่กำลังกำหนดวิธีการได้อย่างสม่ำเสมอให้พนักงานได้ทำการเลือกได้ทั่ว ทุกการปฏิบัติงาน

บริษัทดังกล่าว ได้มีการกำหนดคะแนนเปรียบเทียบหรือคะแนนที่ใช้เทียบเคียง (Benchmarks) สำหรับตำแหน่งงานการขาย ตำแหน่งงาน Call Centre และตำแหน่งงานด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งพวกเขาใช้ในการคัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่คนใหม่ เพื่อที่จะดำเนินการดังกล่าว พนักงานในปัจจุบันได้ทำ GMA-2 เสร็จแล้ว และผลคะแนนของพวกเขาจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายได้ที่ได้จากการขาย ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงจะได้รับการค้นพบจากผล คะแนนที่สูงกว่าที่ได้จากการทดสอบดังกล่าว ซึ่งมีผลคะแนนมากกว่าคะแนนของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่น้อยกว่า

การคัดกรองในเบื้องต้น ในโครงการสรรหาบุคลากรที่มีจำนวนมากๆ

ในโครงการที่จะสรรหาพนักงานขับรถฝึกหัด ของหน่วยงานด้านการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมีผู้สมัครจำนวนมากกว่าสองพันคน จากที่ต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย จากจำนวนของผู้สมัครดังกล่าว มีผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกในเบื้องต้นประมาณ 1,000 กว่าคน และความท้าทายสำหรับผู้ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการกระบวนการสรรหาพนักงาน ก็คือการระบุบ่งชี้ให้ทราบถึงบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะเชิญมายัง ศูนย์ประเมินคุณสมบัติ

  • ผู้สมัครที่ได้รับการส่งอีเมล์ แจ้งรหัสผู้ทดสอบ และได้รับคำแนะนำให้ทำแบบทดสอบภายในวันที่ที่ได้ระบุไว้
  • ขณะที่ผู้สมัครมีทางเลือกว่า จะทำแบบทดสอบที่ไหน และเมื่อไหร่ กระบวนการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานโดยผ่านทางคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยมีคำถามต่างๆ และมีเทคโนโลยีในการกำหนดเวลาที่มีความถูกต้องแม่นยำ
  • เมื่อถึงกำหนดเวลาของการปิดการทดสอบ ผลคะแนนทดสอบจะได้รับการจัดอันดับเพื่อที่จะระบุรายชื่อของผู้สมัครที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการในการคัด เลือกผู้สมัครเพื่อเป็นพนักงานใหม่

การทดสอบโดย อิบิลิตี้ส ช่วยให้บริษัทสามารถที่จะใช้ขั้นตอนนี้ในการคัดกรองความสามารถของผู้สมัคร ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในอันที่จะระบุได้ว่าผู้สมัครคนใด บ้างที่มีความเหมาะสม การใช้ อิบิลิตี้ส สำหรับการคัดกรองในเบื้องต้น สามารถช่วยลดวงจรในการสรรหาพนักงาน และก่อให้เกิดผลดีในด้านประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นอย่าง มากสำหรับทั้งในส่วนของผู้ให้คำปรึกษาและลูกค้าด้วย

การสรรหาพนักงานจากผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา

โครงการสรรหาพนักงานใหม่จากผู้ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมากนั้น เป็นการดำเนินการในอันที่จะทำการระบุค้นหาผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นการเหมาะสมสำหรับแผนงานผู้บริหารฝึกหัดของบริษัท FMCG ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ อิบิลิตี้ส ช่วยให้ทำการคัดกรองในเบื้องต้นซึ่งสามารถดำเนินการได้ในกรอบระยะเวลาอัน สั้น เมื่อคัดกรองได้ผู้สมัครที่มีความเหมาะสมแล้ว ก็จะเชิญมาทำการสัมภาษณ์และมาทำการทดสอบที่ศูนย์ประเมินผล บริษัทพึงพอใจกับผลการดำเนินการตามแผนงานในปี 2553 เป็นอย่างมาก และมีแผนที่จะดำเนินการดังกล่าวนี้อีกในปี 2554

การปกป้องในเชิงสาธารณะและความปลอดภัย

แผนกสุขภาพภาครัฐ ต้องการที่จะทำการคัดกรองสำหรับทุกระดับของการสรรหาเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย เพื่อที่จะปรับปรุงการคัดเลือก และกระทบต่อการหมุนเวียนของพนักงานเจ้าหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน การทดสอบ อิบิลิตี้ส เป็นการดำเนินการ ณ สถานที่ของโรงพยาบาลหลักแต่ละแห่ง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสรรหา ซึ่งจะดำเนินการกับผู้สมัครที่มีรายชื่อ ก่อนที่จะทำการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้าย กลยุทธ์ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน ด้วยการมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยลง และการจ้างงานที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นมีจำนวนน้อยลงด้วย

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

แผนงานในการคัดเลือกแบบหลายขั้นตอน ได้มีการกำหนดเพื่อที่จะทำการประเมินเชิงวัตถุประสงค์โดยดำเนินการกับผู้ สมัครที่มีจำนวนหลายพันคน ความสามารถในการตัดสินใจภายใต้ความกดดัน และการคัดกรองด้านความเชื่อมั่นตนเองสูง จะนำมาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการคัดกรองขั้นต้น ถ้าทีผลต่อเนื่องที่ร้ายแรงในลักษณะการตัดสินที่ไม่ชัดเจน และเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป อิบิลิตี้ส ช่วยในการคัดกรองตามวัตถุประสงค์และจัดอันดับผู้สมัครงานในขั้นต้นช่วยให้ ผู้มีอำนาจหน้าที่สามารถที่จะระบุตัวผู้สมัครที่มีความสามารถได้อย่างรวด เร็ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ตามกระบวนการและสามารถค้นพบผู้ สมัครซึ่งมีความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในรูปแบบของการตัดสินใจที่มีความเชื่อมั่น มากเกินไปของพวกเขา

บุคลากรการรถไฟ (Railway Personnel)

แผนงานรณรงค์จากหลายฝ่าย (Multiple campaigns) ได้มีการดำเนินการในการที่จะให้เป็นต้นกำเนิดของสมาชิกของพนักงานใหม่หลาย พันคน สำหรับบทบาทใน “สภาวะวิกฤติด้านความปลอดภัย” แนวทางในการคัดกรอง “ด้านวัฒนธรรม” มีความจำเป็นเนื่องจากกลุ่มผู้สมัครมีความหลายหลายในด้านวัฒนธรรม และแต่ละคนก็มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาที่หลายหลายและประสบการณ์ในการทำงาน ที่หลากหลายด้วยเช่นกัน การทดสอบเป็นการระบุตัวผู้สมัครที่มีความสามารถในการฝึกอบรมที่สำเร็จและมี ความปลอดภัย และปฏิบัติงานได้เป็นเลิศ

การตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน

ผู้ว่าจ้างชั้นนำของบุคลากรด้านที่เกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉินต้องการชุด เครื่องมือในการประเมินซึ่งจะช่วยสนับสนุนในส่วนของความเป็นเจ้าของและสนับ สนุนเป้าหมายที่หลากหลาย การทดสอบในกิจการด้านวัฒนธรรมมีการนำมาใช้เป็นผลสำเร็จในอันที่จะระบุตัวผู้ สมัครซึ่งมีพื้นฐานที่มาที่แตกต่างกัน ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ในอันที่จะก้าวหน้าไปโดยผ่านทางด้านแผนงาน การอบรมที่มีความท้าทาย ลูกค้าได้รับการเสนอรางวัลของมลรัฐ (State Government award) สำหรับการเพิ่มความหลากหลายที่ประสบผลสำเร็จในอัตรากำลังคนของพวกเขา

Related Posts