การพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเคารพในที่ทำงาน โดย SUSAN M. HEATHFIELD

ความเคารพกันเป็นกุญแจสำคัญที่จำเป็น สำหรับการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม, เพิ่มผลลัพธ์ และประสิทธิภาพของงาน สามารถทำให้พนักงานทราบถึงคุณค่าของตนในส่วนที่เขารับผิดชอบ  รวมไปถึงคุณภาพ, ผลสำเร็จ และบทบาทของพวกเขาที่มีความสำคัญในความสำเร็จขององค์กร

การรู้สึกเป็นที่เคารพ รวมไปถึงความรู้สึกมีคุณค่า ส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวกนำไปสู่ ความซื่อสัตย์, รู้สึกเติมเต็ม และมีแรงบันดาลใจของพนักงานที่จะปฎิบัติหน้าที่ของพวกเขาอย่างเต็มที่ให้กับบริษัท สำหรับบางคนที่ไม่มีความเคารพในคนอื่นก็ควรถือว่าพวกเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพ และจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการทำงานในอนาคต

การเคารพกันในสถานที่ทำงาน

เราควรปฎิบัติกับคนอื่น เช่นเดียวกับที่อยากให้พวกเขาปฎิบัติกับเรา ด้วยความเคารพ คุณควรรับรู้ว่า ผู้ร่วมงาน, การรายงาน และผู้บังคับบัญชาของคุณ ก็มีสิทธิ์, มีความคิดเห็น, มีความต้องการ, มีประสบการณ์ และความสามารถเช่นเดียวกับคุณ และพวกเขาก็สามารถทำผิดพลาดได้ ซึ่งเป็นบทเรียนง่ายๆเพื่อได้เรียนรู้ พวกเขาก็ยังคงมีความกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัย และยังแบ่งปันเป้าหมายธรรมดาๆ สำหรับความต้องการทำให้งานพวกเขาประสบความสำเร็จ

ความเคารพในที่ทำงานก่อให้เกิดบรรยากาศทำงานที่ดี ความเป็นมืออาชีพให้ความเคารพในการวัฒนธรรมการทำงานจะสนับสนุนผลลัพท์และการเติบโตขององค์กร พนักงานจะทำงานได้อย่างดี และพวกเขาจะรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า และเป็นที่เคารพจากบทบาทของพวกเขาในองค์กร

การยอมรับความเคารพกันและกันในสถานที่ทำงาน

ความเคารพสามารถรับทราบได้ด้วยน้ำเสียงของการพูด รวมถึงการกระทำโดยไม่ใช้วาจา และอยู่ในการที่พวกเขาพูดกับคุณ มันสามารถสังเกตจากการที่ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาฟังคุณและถามคำถามคุณเพื่อให้พวกเข้ามั่นใจมุมมองของคุณ

คุณจะรับรู้ถึงความเคารพที่คุณได้รับจากการที่องค์กร, ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานปฎิบัติกับคุณ ซึ่งจะเห็นได้ชัด จากการที่องค์กรออกกฎระเบียบและนโยบายใหม่ และนำไปใช้กับพนักงานของพวกเขา รวมไปถึงวิธีการที่พวกเขาชดเชย, รับรู้ และให้รางวัลกับคุณ

ความเคารพถูกกำหนดจากจำนวนครั้งที่พนักงานถามคุณ และให้คำปรึกษาคุณเกี่ยวกับเรื่องที่เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับงานของคุณ ก่อนที่เราจะไปขอความคิดเห็นจากพวกเขา และมอบหมายงานที่มีความหมายกับคุณ

วิธีการแสดงความเคารพในที่ทำงาน

แนวความคิดในการแสดงความเคารพในที่ทำงาน

 • ปฎิบัติกับคนอื่นอย่างมีมารยาท, สุภาพ และอ่อนโยน
 • สนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการแสดงความคิดเห็นและแนวคิด
 • รับฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดก่อนอธิบายมุมมองของคุณ อย่าพูดแทรก หรือพูดรบกวนคนอื่น รับฟังและหยุดข้อโต้แย้ง และจงรับรู้ภายในใจคุณว่าคุณควรตั้งใจฟังคนอื่นพูด
 • ใช้ความคิดผู้อื่นในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนางาน แสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณได้ใช้ความคิดของพวกเขาและ สนับสนุนให้พวกเขาแสดงความสามารถโดยทำงานนั้นให้สำเร็จ
 • ไม่ควรดูถูก, ใช้คำหยาบคาย, ดูหมิ่นและ ดูแคลน คนอื่นหรือความคิดของพวกเขา
 • อย่าวิจารณ์, ตัดสิน, ลดคุณค่า หรือคิดไม่ดีกับพนักงาน เพราะจากเรื่องราวที่ดูไม่มีความสำคัญสามารถเพิ่มพูนเป็นประเด็นร้าวฉานได้ในอนาคต
 • พึงระวังการแสดงออกทางร่างกาย, น้ำเสียง, ท่าทาง และการแสดงออกของคุณระหว่างการทำงาน คนอื่นๆจะฟังสิ่งที่คุณกำลังพูดอีกทั้งยังฟังถึงคำพูดที่คุณกำลังพูดอีกด้วย
 • พัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา จากการรับรู้ซึ่งคุณได้รับจากการที่ทำงานร่วมกับคนอื่น และความฉลาดทางด้านอารมณ์ของคุณ สิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวเนื่องกับการเข้าใจความรู้สึกคนอื่น หรือเข้าใจคนที่คุณต้องทำงานด้วย
 • ปฎิบัติกับลูกจ้างอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน การปฎิบัติกับคนอื่นแบบแตกต่างกันก่อให้เกิดการคุกคาม, การแบ่งแยก, ความขัดแย้งของบรรยากาศทำงานได้
 • ให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมประชุม, พูดคุย, ฝึกอบรม, รวมไปถึงงานต่างๆ ในขณะที่ไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างปล่อยและมองเป็นเรื่องไม่สำคัญ ละเลย หรือปล่อยพนักงานบางคนไว้ จงให้โอกาสที่เท่าเทียมกับพนักงานต่างๆในการเข้ารับฟังการประชุม, ลงมือทำงาน หรือพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง ชักชวนอาสาสมัคร และพยายามให้โอกาสกับทุกคน
 • ยกย่องพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการชมเชิญ และกล่าชื่นชมพนักงาน เช่นเดียวกันกับผู้บังคับบัญชา

สรุป

ความเคารพ คือ สิ่งที่จำเป็นสำหรับบรรยากาศอันดี, มืออาชีพของสถานที่ทำงานที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่าจากการทำงานที่มีความหมายในองค์กรของพวกเขา สถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศทำงานที่ดีสามารถเพิ่มโอกาสที่จะรักษาพนักงานไว้ และยังเพิ่มความมีชื่อเสียงของบริษัทในการทำงาน

ที่มา : https://www.thebalancecareers.com/how-to-demonstrate-respect-in-the-workplace-1919376