Home » Blogs » New digital services to meet the personal income taxpayer’s demands.

สรรพากรเปิดตัวบริการดิจิทัลยุคใหม่ตรงใจผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วันนี้ (4 มีนาคม 2562) ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร ดร.เอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศอธิบดีกรมสรรพากร
ได้เปิดตัวบริการดิจิทัลของกรมสรรพากรส าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายใต้ชื่องาน “PIT Digital Services
ก้าวสู่ยุคใหม่ สรรพากรบริการประชาชน” ที่กรมสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนมุมมองการให้บริการโดยมีผู้เสียภาษี
เป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับการให้บริการทางภาษีของกรมสรรพากร และเป็นการปรับรูปแบบการพัฒนา
ของกรมสรรพากรให้เป็น “กรมสรรพากรยุคใหม่” ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “กรมสรรพากรได้ยกระดับบริการ
ของ “กรมสรรพากรยุคใหม่” ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป การค้นหา
เมนูรายการและข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรจะง่าย สะดวก และตรงใจ
ผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้น หน้าเว็บไซต์จะเป็น Single Point Gateway ให้ผู้เสียภาษีสามารถเลือกเข้ารับบริการที่ต้องการ
ส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์บนระบบ e-Filing ทางเว็บไซต์
กรมสรรพากร หรือ RD Smart Tax Application หรือผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการให้บริการ Open API เพิ่มทางเลือกให้กับผู้เสียภาษีสามารถจัดเตรียม และน าส่งข้อมูลแบบแสดง
รายการภาษีผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ออนไลน์ โดยกรมสรรพากรจะเริ่มให้บริการน าร่องส าหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91
ผ่าน RD Smart Tax Application บนอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet
ในการช าระภาษี ถ้ามีการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing สามารถช าระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต
e-Payment และ ATM on Internet ได้ทันที นอกจากนี้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์ขอคืนเงินภาษีสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลค่าลดหย่อน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านระบบ My Tax Account ซึ่งเป็นระบบให้บริการตรวจสอบ
ข้อมูลที่กรมสรรพากรเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอกตามความสมัครใจของผู้เสียภาษี และสามารถเลือกรับเงิน
ภาษีคืนด้วยการโอนเงินผ่านระบบ PromptPay หรือขอรับเงินภาษีคืนในรูปแบบบัตร e-Money และ e-Wallet
นอกจากนี้กรมสรรพากรยังมีบริการแจ้งเตือนก าหนดก่อนช าระภาษีทางระบบ SMS ส าหรับผู้เสียภาษีที่ใช้บริการ
ผ่อนช าระภาษี รวมทั้งมีการบริการสอบถามข้อมูลการขอคืนเงินภาษีและแจ้งเตือนการคืนเงินภาษีทางระบบ SMS
ด้านการบริการเพื่อสนับสนุนผู้เสียภาษี กรมสรรพากรได้พัฒนา “น้องอารี” Chatbot ซึ่งเป็น Artificial Intelligence
Virtual Assistant ช่วยตอบค าถามผู้เสียภาษีในรูปแบบบทสนทนาบนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ส าหรับผู้เสียภาษี
ที่สะดวกรับบริการด้วยตนเองที่ส านักงานสรรพากร กรมสรรพากรได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางภาษี
และที่ส าคัญกรมสรรพากรได้จัดท า Citizen Feedback แบบส ารวจความพึงพอใจในรูปแบบ QR Code ผู้เสียภาษี
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบส ารวจดังกล่าว ซึ่งกรมสรรพากรจะน ามาใช้ในการพัฒนาการบริการให้ตรงใจ
มากยิ่งขึ้น”
ในวันนี้กรมสรรพากรยังได้มีการเปิดตัวงาน TAX Talks ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กรมสรรพากรเปิดโอกาส
ให้ตัวแทนจากภาคเอกชนมาร่วมแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการดิจิทัลของกรมสรรพากร ในรูปแบบการเสวนา
หัวข้อ “ยื่นภาษียุคใหม่ ง่ายจริงหรือ?” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม (นายกสมาคม
Thai Tech Startup) ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (CEO, iTAX Inc.) และ ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อ านวยการ
กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร โดยมีคุณมนต์ชัย วงศ์กิตติไกรวัล Business Editor ส านักข่าว The Standard
เป็นผู้ด าเนินรายการ
ดร.เอกนิติ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าช่วงนี้เป็นหนึ่งเดือนสุดท้ายของก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจ าปีภาษี 2561 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ยื่นแบบ
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตามกรณีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ตจะสามารถยื่นแบบ
ได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562.

Related Posts