Home » Blogs » Revenue Department of Thailand : Tax allowance for purchasing OTOP Goods, Books and Tires

กรมสรรพากร : สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ

เลขที่ข่าว ปชส. 13/2562

วันที่แถลงข่าว 14 ธันวาคม 2561

เรื่อง หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ

…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะ

โฆษกกรมสรรพากร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการหักลดหย่อนส าหรับการค านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา กรณีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ ส าหรับการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ

และยางล้อรถ โดยบุคคลธรรมดาสามารถน าค่าซื้อสินค้าดังกล่าวที่ได้มีการซื้อระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561

ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจ านวนที่จ่ายจริง

แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว 2 ปีภาษี จะได้รับการลดหย่อน

ตามจ านวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้ว ต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยสินค้าที่สามารถน ามา

หักลดหย่อนภาษีทั้ง 3 ประเภท มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ส าหรับสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า

เป็นใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ผู้ขายสินค้าดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบก ากับ

ภาษีแบบเต็มรูป (กรณีที่ผู้ขายสินค้าดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ส าหรับหนังสือรวมถึง e-Book แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ จะต้องซื้อจากผู้ประกอบการ

ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป

แล้วแต่กรณี

3. ส าหรับยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยานที่ซื้อจากผู้ประกอบการ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เสียภาษีจะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป

และคูปองที่มีตราประทับของร้านค้าโดยคูปอง 1 ใบ ต่อยาง 1 เส้น

มาตรการภาษีนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ผ่านการอ่านหนังสือ ตลอดจนช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูปประเทศ

ส าหรับผู้ที่มีข้อสงสัยส ามารถสอบถามได้ที่ส านักงานส รรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 และหากพบเห็น การกระท าใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแส

หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “การแจ้งแหล่งภาษี” เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่อไป

************************************

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์

เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324

หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

Related Posts