Home » Blogs » Scope of Human Resource Management Work

Scope of Human Resource Management Work

ขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์พอสังเขป

ขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์พอสังเขป

  1. กำหนดเป้าหมายและแผนงานกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. การคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพตามตำแหน่ง
  3. การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน, สวัสดิการ, ค่าตอบแทนที่สามารถแบ่งขั้นได้
  4. กำหนดกฎระเบียบ, กฎหมาย, กระบวนการทำงานต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่
  5. จัดกิจกรรมการสื่อสารถึงพนักงานและเปิดรับปัญหาจากพนักงาน
  6. การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
  7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถและนำศักยภาพมาใช้ในการทำงาน
  8. การบริหารจัดการผลงานของบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ความแตกต่างทางแนวความคิดระหว่าง HRD, HRM และ OD

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) : การเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์กร ทั้งหมดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่และเป้าหมาย ขององค์กรตั้งแต่การสรรหา, จัดเตรียม, ประเมินและพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) : การเป็นหน่วยงานย่อยของ HRM ในการทำหน้าที่ศึกษา, คัดหาวิธีและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ พัฒนาให้พนักงานและนำไปใช้ปฏิบัติกับการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การเป็น บุคลากรที่มีประสิทธิผลภายในองค์กร

การพัฒนาองค์กร (OD) : การคิดค้นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยการมุ่งเน้นไปถึงประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าที่ตัวบุคลากรเพียงอย่างเดียว อีก ทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการในการทำงานเป็นทีมและการกำหนดโครงสร้างของทีมงานที่ เหมาะสมกับองค์กร

Source : https://www.entraining.net/article-HRD-Development/

Related Posts