Home » Blogs » Tax benefit for donors assisting flood victims

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาท่วมที่ได้กระทา การบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ หรือบริจาคผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ได้แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากรเพื่อเป็นสื่อกลางในการเป็นตัวแทนรับบริจาค สามารถนาเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคานวณภาษีได้ โดยมีรายละเอียดดังนี

1. ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนาเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้เท่าจานวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

2. ผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจานวนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่าย เพื่อการกีฬาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ

3. ผู้บริจาคที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการนาสินค้าของตนเองหรือที่ได้ซื อมาไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสรรพากรพื นที่ทุกพื นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

Related Posts