Home » Blogs » ส่งเสริมคนไทยมีลูกเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรตั้งแตค่นที่2เป็น60,000บาท

ส่งเสริมคนไทยมีลูกเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรตั้งแตค่นที่2เป็น60,000บาท

นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ เลขานุการกรม ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร
เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) กาหนดสิทธิประโยชน์การลดหย่อนสาหรับบุตรตั้งแตค่ นที่ 2 ให้มีผลบังคับ สาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 สาหรับบุตร ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้หักลดหย่อน ได้คนละ 30,000 บาท และสาหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาทต่อคน โดยในการนับลาดับบุตร ให้นับลาดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม”
มาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้น จากปัจจุบัน คนไทยมอี ัตราการเกิดของประชากรลดลง ทาให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
สาหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 และหากพบเห็น การกระทาใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “การแจ้ง แหล่งภาษ”ี เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

Related Posts