กรมสรรพากรชูองค์กรคุณธรรม พร้อมเดินหน้าเข้มข้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากร ทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นกรมสรรพากรคุณธรรม โดยได้นาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ด้วยอัตลักษณ์ “HAS” ดังนี้
1. ซื่อสัตย์ (H : Honesty) : การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่เรียก รับผลประโยชน์ใดๆ หรือรับจ้างจากผู้เสียภาษีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. รับผิดชอบ (A : Accountability) : ความมุ่งมั่น ทุ่มเท กากับงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ คอยให้คาปรึกษาที่ดีแก่ลูกน้อง และไม่ปัดความรับผิดชอบ
3. มอบใจบริการ (S : Service mind) : การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาติดต่อ รับบริการจากกรมสรรพากร
นอกจากนี้ อธิบดีกรมสรรพากรยังได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ D2RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, Innovation, Value และ Efficiency) เพื่อนาระบบดิจิทัล ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data และนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร อย่างเข้มข้น โดยในช่วงที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ดาเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ D2RIVE ที่สาคัญ อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานต่างๆ เช่น เบี้ยประกันสุขภาพ เงินสะสม กบข. และหน่วยรับ บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-donation เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ My Tax Account การพัฒนา Application RD Smart Tax และเปิดระบบ Open API เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนา Application ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการยื่นแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ยังได้นาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาพัฒนาเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของผู้เสียภาษี (Risk Based Audit) เป็นต้น
การดาเนินการดังกล่าวได้มีส่วนสาคัญในการยกระดับการให้บริการประชาชนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีสรรพากรได้จานวน 1.22 ล้านล้านบาท สูงกว่า เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณถึง 38,015 ล้านบาท
ในระยะต่อไปกรมสรรพากรมีโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ D2RIVE ที่สาคัญ เช่น การเปิดให้ ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดทาระบบการเสียอากรแสตมป์สาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบการออก ใบกากับภาษี/ใบเสร็จภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-tax invoice/e- receipt) การนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่มา ตรวจจับพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีอากร (tax fraud) และเครือข่ายใบกากับภาษีปลอม และการจัดตั้ง Tax Innovation Lab เพื่อศึกษาการนาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการให้บริการผู้เสียภาษี อธิบดีกรมสรรพากรได้กล่าวสรุปว่าในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ในวันนี้ นอกจากจะมีการมอบนโยบายให้ผู้บริหารกรมสรรพากรแล้ว กรมสรรพากรยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง อดีตรองผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี มาถ่ายทอดประสบการณ์ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association และ ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บารุง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนา Digital TransformationและDataAnalytics& AIกับกรมสรรพากรรวมทั้งนายเชษฐพันธ์มากสัมพันธ์รองอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง Smart Office Smart People เพื่อจุดประกายความคิดให้กับบุคลากรของสรรพากรให้สามารถดาเนินการยกระดับประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมและการบริการประชาชนที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล อย่างแท้จริง
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161