เรื่อง กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กรมสรรพากร
Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. 22/2562
วันที่แถลงข่าว 6 กุมภาพันธ์2562
เรื่อง กรมสรรพากรขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
…………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………….
นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะ
โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังได้ประกาศขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีตามที่กฎหมายก าหนดโดยขยายต่อไปอีก 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ซึ่งเป็นการขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การช าระภาษี และการน าส่งภาษีส าหรับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.94) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55 ภ.ง.ด.51
และ ภ.ง.ด.54) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30
และ ภ.พ.36) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่ www.rd.go.th ซึ่งจะช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือน าส่งภาษียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห ่งชาติ (National
e-Payment Master Plan)”

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

************************************************

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์

เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324

หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)