Home » Blogs » ทำไม การบริการด้าน HR จึงสำคัญ

HR Consulting & Payroll Company in Thailand

ทำไม การบริการด้าน HR จึงสำคัญ

9 ข้อดีจากการว่าจ้างการบริการด้าน HR

เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่รับรู้ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ทำให้การสรรหาบุคคลากร เป็นส่วนหนึ่งทีมีความสำคัญยิ่งในการบริหารธุรกิจ และสำหรับบางธุรกิจ นับว่ามีความซับซ้อนและขอบเขตที่กว้างเกินกว่าจะบริหารจัดการเองได้ เนื่องจากความหลากหลายในกิจกรรมของงานในส่วน HR
หากพิจารณาดีๆ ถึงงานในส่วนของ HR ประกอบไปด้วย การจ่ายค่าจ้าง, การสรรหาบุคลากร, ดูแลผลประโยชน์ของธุรกิจ, ควบคุมกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และอื่นๆอีกมากมาย และในบางธุรกิจ พนักงาน HR อาจจะถูกขอให้ทำงานที่เกินขอบเขต ซึ่งบ่อยครั้งมักก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
จากสถานการณ์ข้างต้น ธุรกิจสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งในประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารจัดการบุคลากรในระดับเดียวกันได้ โดยการว่าจ้างองค์กรมืออาชีพ หรือบริษัทที่ให้บริการด้านงาน HR เข้ามาดูแล ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบริษัทฯดังกล่าวนั้น สะท้อนผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดและยั่งยืนอย่างมีนัยยะสำคัญ
9 ข้อได้เปรียบแรก จากการใช้การบริการด้าน HR มีดังนี้
1.ประหยัดค่าใช้จ่าย
สำหรับการมีแผนก HR ที่ครบสมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง เพราะจำเป็นต้องมีการจัดสรรพื้นที่ใน office รวมทั้งพนักงานที่ผ่านการอบรมและมีความสามารถสูง ซึ่งทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก แบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวและใช้วิธีว่าจ้างการบริการทางด้าน HR แทน นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยคุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่างๆได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างการบริการทางด้าน HR นั้นไม่ตายตัว และสามารถลดลงได้หากมีเหตุผล

2.การจ่ายค่าจ้างและการทำบัญชี
การจ้างบริการทำเงินเดือนนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากๆ เมื่อเทียบกับการจ่ายในการจัดหาพนักงานประจำมาทำหน้าที่นี้ ซึ่งบริษัทที่ให้บริการด้าน HR สามารถให้บริการในด้านการจ่าย เงินเดือนพนักงาน การให้คำปรึกษาเรื่องภาษี ตลอดจนการให้ข้อมูลวิเคราะห์ในส่วนของเงินเดือน เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการทำบัญชี ทำให้มีเวลามากพอในการคำนวณเงินเดือน และจัดการกับสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากอันเกิดจากลูกจ้างได้

3.ศักยภาพระดับสากล
หนึ่งในข้อได้เปรียบเทียบที่มากที่สุด ของการใช้บริการด้าน HR คือ การเปิดกว้างทางโอกาสให้กับตัวคุณเอง เพราะเมื่อทำการว่าจ้างองค์กรมืออาชีพแล้ว คุณจะสามารถได้รับบริการจากคนที่มีความสามารถที่ศักยภาพระดับสากลได้

4.การบริหารจัดการความเสี่ยง
กฎหมายแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งและยากที่คอยติดตามและทำความเข้าใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงานของคุณ บริษัทที่ให้บริการด้าน HR จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์นี้ โดยทำการติดตามและยืนยันให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของรัฐบาล ซึ่งนี่เป็นการช่วยให้คุณมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย และยังช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการถูกลูกจ้างฟ้องร้อง โดยงาน HR จะทำการดูแลการปฏิบัติและคอยตรวจสอบนโยบายของบริษัท เพื่อทำให้ตัวพนักงานและองค์กรมั่นใจได้ว่า สามารถกระทำการต่างๆที่อยู่ภายใต้กรอบที่วางไว้ โดยไม่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

5.ประสิทธิภาพ
การรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานที่ทำงานเป็นที่สำคัญ การบริการด้าน HR สามารถทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้จากกระบวนการสรรหาหาบุคลากรเอง มาจากผลลัพธ์ของการใช้เทคโนโลยีทางด้าน HR อันล้ำสมัยจากบริษัทผู้ให้บริการ ที่ช่วยกิจกรรมทางด้าน HR ได้แก่ การจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ของผู้จ้าง และการจัดการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยคุณและผู้บริหารเสียเวลาน้อยลงกับการทำเอกสาร มีเวลาในการทุ่มเทให้กับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้เนื้องานมากขึ้น

6.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยการบริการจากผู้ให้บริการทางด้าน HR สามารถช่วยคุณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยผู้ให้บริการฯสามารถจัดทำแผนการจัดการด้านความสามารถของพนักงาน ทำให้วางใจได้ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และสามารถดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ โดยบริษัทผู้ให้บริการสามารถสังเกตการณ์และรายงานผลของพนักงานได้เป็นช่วงๆเพื่อใช้ในการบริหารจัดการต่อไป ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปริมาณงานให้แก่ผู้บริหารลงได้

7.ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายการจ้างงาน การจัดการกับข้อร้องเรียน และผลประโยชน์ต่างๆ เป็นสิ่งหนึ่งที่เหล่าธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยจะต้องพบเจอกันมาโดยตลอด ผลจากการปฏิบัติที่นำไปสู่ความล้มเหลวระดับวิกฤตทางการเงิน คือ ความผิดพลาดอันใหญ่หลวง การบริการด้าน HR จะมีพนักงานให้บริการฯ ที่จะสามารถช่วยให้คุณวางใจได้ว่าจะสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆได้อย่างถูกต้อง

8. ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงาน
เป็นหนทางในการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ทั้งยังช่วยแผนกบัญชีบริหารเงินจำนวนมากจำนวนนี้ ที่มากกว่าแค่ การจ่ายเงินเดือนและภาษี แต่จะเกี่ยวข้องไปถึง ประกันสุขภาพ ประกันการจ้างงาน ค่าบริการจัดหาบุคลากร กระบวนการทำเงินเดือนและค่าที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย

9.ข้อได้เปรียบในด้านของประกันสุขภาพ
เช่นเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นายจ้างต่างกำลังเสาะหาแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานของตน โดยองค์กรที่เป็นมืออาชีพจะจัดหาสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างที่ครอบคลุมมากกว่าให้แก่บริษัทขนาดใหญ่ ตรงข้ามกับนายจ้างรายย่อยที่จะได้รับสิทธิที่มีลักษณะที่จำเพาะ ซึ่งการเสนอกสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมมากนั้น ขึ้นกับระดับของแผนการให้บริการหลักด้านการรักษาพยาบาล และการเสนอผลประโยชน์ให้กันตามความสมัครใจ

Credit to americasbackoffice.com for the article above

Related Posts