Blog

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล

2024.02.14

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล และแนวทางในการนำแผนฯไปปฏิบัติ ช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ และความสามารถในการทำงานซึ่งบุคลากรเหล่านั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ที่สำคัญเป็นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างรายได้และผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน (ที่ทรงคุณค่า) ให้น้อยลง เนื่องจากพนักงานสามารถรับรู้และตระหนักว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน องค์กรให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็นเหตุผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการร่วมงานกับองค์กร ช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคน ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบมีทิศทางที่ชัดเจน ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสับเปลี่ยนบุคลากรได้อย่างยืดหยุ่น และปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา เนื่องจากมีความชัดเจน มุ่งเน้นและคาดการณ์วางแผนได้ล่วงหน้าถึงงบประมาณและช่วงเวลาที่ต้องใช้จ่าย ช่วยในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ จากการมอบหมายให้บุคลากรได้เรียนรู้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมและพัฒนา มาสู่ภาคประสบการณ์ให้ความรู้และทักษะฝังแน่นยิ่งขึ้น โดยการให้บุคลากรได้ริเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆทั่วทั้งองค์กร ข้อสังเกต: แผนที่นำทางการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคลเป็นแผนที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์และประเมินข้อดีหรือจุดแข็ง (Strength) และสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือจุดอ่อน (Weakness) ของบุคลากรปัจจุบันที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆในส่วนงานต่างๆขององค์กร โดยการเทียบเคียงกับระดับความสามารถที่ดาดหวังซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับตำแหน่งงาน ซึ่งเป็นไปได้ที่จะพบ บุคลากรบางส่วนในองค์กรที่ไม่ต้องรับการฝึกอบรมและพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้สามารถก้าวหน้าในสายอาชีพมีความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะความสามารถ ของตำแหน่งงานที่กำลังจะก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไปเมื่อเศรษฐกิจก้าวพ้นวิกฤตและเข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่กำลังจะมาถึง   Source : https://www.entraining.net/articleการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรเพื่อการเตรียมความพร้อม-ตอนจบ/

ขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์พอสังเขป

2024.01.16

ขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์พอสังเขป กำหนดเป้าหมายและแผนงานกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพตามตำแหน่ง การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน, สวัสดิการ, ค่าตอบแทนที่สามารถแบ่งขั้นได้ กำหนดกฎระเบียบ, กฎหมาย, กระบวนการทำงานต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่ จัดกิจกรรมการสื่อสารถึงพนักงานและเปิดรับปัญหาจากพนักงาน การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถและนำศักยภาพมาใช้ในการทำงาน การบริหารจัดการผลงานของบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ความแตกต่างทางแนวความคิดระหว่าง HRD, HRM และ OD การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) : การเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์กร ทั้งหมดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่และเป้าหมาย ขององค์กรตั้งแต่การสรรหา, จัดเตรียม, ประเมินและพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) : การเป็นหน่วยงานย่อยของ HRM ในการทำหน้าที่ศึกษา, คัดหาวิธีและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ พัฒนาให้พนักงานและนำไปใช้ปฏิบัติกับการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การเป็น บุคลากรที่มีประสิทธิผลภายในองค์กร การพัฒนาองค์กร (OD) : การคิดค้นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยการมุ่งเน้นไปถึงประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าที่ตัวบุคลากรเพียงอย่างเดียว อีก ทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการในการทำงานเป็นทีมและการกำหนดโครงสร้างของทีมงานที่ เหมาะสมกับองค์กร Source : https://www.entraining.net/article-HRD-Development/

(English) What are The Steps in The Payroll Process?

2023.12.20

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.

(English) What is HR Payroll?

2023.11.10

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.

(English) What is a Payroll Software?

2023.09.25

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.

(English) What is the payroll tax in Thailand?

2023.08.25

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.

(English) How to Determine If Payroll Outsourcing is Right for Your Company?

2023.06.28

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.

(English) Here’s How To Secure Your Payroll Service

2022.07.25

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.

(English) Frequently Asked Questions About Payroll Outsourcing

2022.06.17

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.

(English) 5 Strategies Payroll Outsourcing Organizations Are Implementing in 2022

2022.05.30

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.