ระบบประเมินผลงาน : e-Performance

ด้วยระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่ทำงานบนเว็บ (Web-based) เราสามารถที่จะนำเสนอคุณประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้ ระบบ HRIS ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถ customize ได้ตามความต้องการของลูกค้ามีศักยภาพสูง และใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

นอกจากนี้ การที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัท CloudForce HR ก็จะไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ ดังนั้นจะไม่มีสินทรัพย์นี้ปรากฏในงบดุล เพียงแค่ลูกค้าจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนตามรายการโมดูลที่ใช้ ซึ่งค่าบริการรายเดือนนี้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ รวมทั้งท่านสารถออกรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real-time) และเป็นข้อมูลในการทำการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ จะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะไม่สูญหาย เนื่องจากมีการรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี แต่ล่ะโมดูลของ เราสามารถที่จะทำงานได้โดยใช้ได้ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ลูกค้าของสามารถเลือกใช้โมดูล ที่ต้องการ หลังจากนั้นจะใช้โมดุล ต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ทุกเมื่อ ช่วยให้เกิดประสิทธิผลในด้านต้นทุนที่แท้จริงได้


ทำให้กระบวนการในการประเมินผลพนักงานง่ายขึ้น

กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานในกระบวนการประเมิน ตลอดทั่วทั้งองค์กร เกณฑ์ด้วยการ “ถ่วงน้ำหนัก” ในกระบวนการประเมินสามารถที่จะกำหนดข้อมูลประวัติของแต่ละคนภายในแต่ละแผนก เช่น เกณฑ์การประเมินที่ผู้ใช้กำหนดคุณค่าของแต่ละเกณฑ์ การหารือเกี่ยวกับการประเมิน สิ่งที่พบในการประเมิน รายบุคคล การให้คะแนนทั้งหมดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยเชื่อมต่อกับการจัดทำเงินเดือนค่าจ้าง การอบรม และฐานข้อมูลพนักงาน ช่วยงานแผนกทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล