ระบบสรรหาบุคลากร : e-Recruitment

ด้วยระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่ทำงานบนเว็บ (Web-based) เราสามารถที่จะนำเสนอคุณประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้ ระบบ HRIS ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถ ปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้ามีศักยภาพสูง และใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

นอกจากนี้ การที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัท CloudForce HR ก็จะไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ ดังนั้นจะไม่มีสินทรัพย์นี้ปรากฏในงบดุล เพียงแค่ลูกค้าจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนตามรายการโมดูลที่ใช้ ซึ่งค่าบริการรายเดือนนี้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ รวมทั้งท่านสารถออกรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real-time) และเป็นข้อมูลในการทำการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ จะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะไม่สูญหาย เนื่องจากมีการรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี แต่ล่ะโมดูลของ เราสามารถที่จะทำงานได้โดยใช้ได้ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ลูกค้าของสามารถเลือกใช้โมดูล ที่ต้องการ หลังจากนั้นจะใช้โมดุล ต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ทุกเมื่อ ช่วยให้เกิดประสิทธิผลในด้านต้นทุนที่แท้จริงได้


เนื่องจากทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของหน่วยงานท่าน คือ คนของท่าน

ดำเนินการในด้านการคัดเลือกคนอย่างมีประสิทธิผลสำหรับกระบวนการในการจัดหาหรือสรรหาอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิผลและมีความรวดเร็ว ส่งเสริมความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพในองค์กรของท่านได้อย่างน่าสนใจ โดยผ่านทางฐานข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งมีข้อมูลของผู้มีความสามารถทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร มีการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้ทราบได้โดยทันที และกรองข้อมูล เพื่อให้ระบุการจับคู่ที่มีความเป็นไปได้ที่สุดสำหรับการเปิดรับพนักงานใหม่ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงความร่วมมือระหว่างแผนกทรัพยากรบุคคลกับผู้จัดการส่วนงานที่ว่าจ้างพนักงานนั้นด้วย โดยผ่านทางวิธีการที่คำนึงถึงการแจ้งความต้องการด้านทรัพยากรในด้านกระบวนการทำงาน