Management Team

โซนัล นาลวายา

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

คุณโซนัลเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ  คุณโซนัลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี สาาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย Rajasthan Technical ณ ประเทศอินเดีย และ ประกาศนียบัตร ระดับอนุปริญญาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะกรรมการเทคโนโลยีการศึกษา ประเทศอินเดีย
คุณโซนัลมีประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Desktop และ Web Application ด้วยภาวะผู้นำสูงที่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพนั้นทำให้คุณโซนัลมีการตัดสินใจที่รวดเร็วโดยที่คำนึงเป้าหมายและหลักการขององค์กร


คุณ อดัม เดวิด

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

คุณอดัมสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอตติ้งแฮม คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์มาตั้งแต่ปี 2539 อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟท์แวร์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย การที่คุณอดัมได้ทำงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลออนไลน์ในด้านการให้บริการจัดทำเงินเดือนในประเทศไทยนั้น ทำให้คุณอดัมได้พัฒนาความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับทีมงานที่มีคุณภาพและตั้งใจทำงานโดยมีเป้าหมายคือการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าเป็นสำคัญ


ศรัณย์ชัย รุ่งสว่าง (กู๊ด)

รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายขายและการตลาด

ผมมีความสามารถในการบริหารจัดการและติดต่อเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีประสบการณ์ทางด้านการขายมาตลอดอายุการทำงาน 5 ปี ผมจึงความมั่นใจว่าผมสามารถบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจได้ในทุกสถานการณ์ ผมสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความเชี่ยวชาญในการจัดการบุคคลและมีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องความต้องการพื้นฐานของพนักงานและนายจ้าง โดยยึดมั่นเสมอว่าทุกคนต้องประทับใจในทุกการบริการจากบริษัท Cloudforce HR จำกัด เป็นสำคัญ


นพรัตน์ ศรีสวัสดิ์ (โม)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,การขายและการตลาด

ดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย East Anglia ณ ประเทศอังกฤษ ในสาขาการบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1 ดิฉันมีประสบการหลายปีในการทำงานกับองค์กรระดับโลกอาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเคมี นอกจากนี้การทำงานในองค์กรระดับโลกและการศึกษาต่อต่างประเทศทำให้ดิฉันเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งในด้านวัฒนธรรม พื้นฐานความคิด และตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานในระดับองค์กร ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าองค์กรที่มีการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมการทำงานของพนักงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและองค์กร


คุณ ศักดิ์สิริ คำเพียร (ปอ)

กรรมการบริษัทฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผม ศักดิ์สิริ คำเพียร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาควิชาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศบนพื้นฐานคอมพิวเตอร์และการจัดการทั่วไป ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ และพัฒนาระบบสารสนเทศที่บริษัท Cloudforce HR จำกัด โดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ในการเขียนโปรแกรมจัดทำเงินเดือน คติประจำใจคือ “เริ่มต้นดีถือว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”


คุณ เสาวภาค ศิริพิพัฒน์ (เจี๊ยบ)

รองประธานบริษัท ฝ่ายบริหารจัดการเงินเดือนและผลประโยชน์

ดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันดิฉันประสบความสำเร็จและเชี่ยวชาญทางด้านการบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีในทุกโครงการซึ่งรวมไปถึงทักษะทางด้านบริหารธุรกิจอีกด้วย คติประจำใจคือ ไม่วิจารณ์ความรู้สึกที่มาจากจิตใจผู้อื่นแทนที่จะเรียนรู้และรับฟังสิ่งเหล่านั้น


สุรีย์ จำนักสารน์ (ติ๋ม)

ฝ่ายบุคคลบริษัทและประธานฝ่ายการเงิน

ดิฉันเริ่มต้นจากธุรกิจทางด้านกฏหมายและบัญชีของตัวเอง ในระหว่างนั้นดิฉันได้รู้จัก บริษัท Cloudforce HR จำกัด ดิฉันได้ค้นพบประสิทธิภาพทางกลยุทธิ์ของบริษัท Cloudforce HR ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประโยชน์จากระบบ HRIS นั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจากมุมของนักบัญชี ดิฉันสำเร็จการศึกษาจาก ระดับปริญญาโททางด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรับผิดชอบตำแหน่งประธานฝ่ายการเงินให้กับบริาัท Cloudforce HR จำกัด คติประจำใจคือ ไม่ตัดสินผู้อื่นจากภายนอก