หุ้นส่วนและการร่วมมือทางธุรกิจ

อาร์เอสเอ็ม ประเทศไทย
www.rsmthailand.com

อาร์เอสเอ็ม ประเทศไทย เป็นหนึ่งในบริษัทอาร์เอสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแล ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วโลก ในงานด้านการบัญชี การให้คำปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษา ที่มุ่งผลักดันด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะให้บริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสูง

บริษัทแอสเซสเม้นท์แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI)
www.aai-assessment.com

บริษัทแอสเซสเม้นท์แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) บริการให้เครื่องมือทางการประเมิน และ บริการ  ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ชั้นเลิศ เครื่องมือในการรับรู้ ความสามรถ และการประเมินหลายแบบ ได้กระทำอย่าง ระมัดระวัง มีการตรวจสอบความถูกต้อง และ ได้รับการออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ และจัดทำบนเว็บ ใช้ได้แปดภาษา และสามารถดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้ นักจิตวิทยาด้านอุตสาหกรรม/องค์กรของบริษัทแอสเซสเม้นท์แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) จะสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับลูกค้า และช่วยเหลือลูกค้าในการใช้ประโยชน์สูงสุดในความเชี่ยวชาญพิเศษอย่างมีประสิทธิผล

สถาบันฝึกอบรมการบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
www.bminst.net

สถาบันฝึกอบรมการบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ให้บริการงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ และ พนักงาน รวมทั้ง การศึกษาธุรกิจ และการฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารและพนักงานและการให้คำปรึกษาต่อบริษัท


สถาบันฝึกอบรมพฤติกรรม
www.behavioral-coaching-institute.com

BCI หลักสูตรทักษะการฝึกอบรมผู้บริหารและธุรกิจที่ได้รับการรับรองระดับโลก

สภาการฝึกอบรมระหว่างประเทศ
www.international-coaching-council.com

ICC หลักสูตรและแหล่งองค์ความรู้ด้านการฝึกอบรมทางธุรกิจและการฝึกอบรมผู้บริหาร

หอการค้าไทย-ออสเตรเลีย
www.austchamthailand.com

บริษัท CloudForce HR เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย-ออสเตรเลีย (AUSTCHAM) ตั้งแต่ปี 2553 และได้รับประกาศนียบัตรผู้ให้การสนับสนุนระดับทอง ตั้งแต่ ปี 2554

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
www.pmat.or.th

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เป็นศูนย์กลางของ HRM และ HRD และ สมาคมวิชาชีพในทุกระดับของมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล PMAT เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและกระโดดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสำหรับองค์กรหลายแห่งและเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านี้