AAI: แบบทดสอบประเมินทัศนคติในการทำงาน

ว่างตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับพนักงาน แอสเซสเม้นท์แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่ช่วยในการประเมินรูปแบบการทำงานของผู้สมัครงานรวมทั้งพนักงานปัจจุบัน จะช่วยให้ท่านสามารถประเมินบุคลาการได้อย่างถูกต้อง และสามารถที่จะคัดเลือกคนที่เหมาะกับงานโดยคำนึงถึงทักษะความสามารถของผู้สมัครงานหรือบุคลากร


AAI ช่วยให้ท่านสามารถที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านการประเมินศักยภาพของพนักงานได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าท่านได้คัดเลือกคนที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างผลิตที่มีประสิทธิผลสูงสุดให้กับองค์กร


รายงานที่ได้จากการประเมินด้วย AAI สามารถเข้าใจได้ง่าย และ หลังจาก ผู้ทำการประเมินทำการประเมินเสร็จสิ้น ทางเราจะส่ง รายงานให้ท่านภายใน 1 วันทำการ การแทรนงาน การสร้างทีมงานและ การกำหนดระดับศักยภาพของบุคคลให้เหมาะสม จะสามารถดำเนินการได้ง่าย สะดวกกว่าเดิม การประเมินแบบ AAI ใช้เวลาประมาณ 35 นาที และอาจจะดำเนินการในรูปแบบของภาษาต่างๆ ดังนี้:

  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
  • ภาษารัสเซีย
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย